Shankha Park

 shankha park

dhumabarahi, kathmandu

phito taken on 2072/11/27