Darbar Marg, Kathmandu

Darbarmarg at Kathmandu, Nepal