Prem Pariyar and Samikshya Basnet’s Debut Movie “Parkhi Base Farki Aauchhu”

Prem Pariyar and Samikshya Basnet “Parkhi Base Farki Aauchhu” Debut first Nepali Film.

Prem Pariyar and Samikshya Basnet, New Nepali Movie “Parkhi Base Farki Aauchhu”.